ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Стари Портал јавних набавки

Важно!

Планови јавних набавки, које наручиоци припремају и објављују у складу са одредбама новог Закона о јавним набавкама, могу да садрже само јавне набавке за које поступци јавних набавки нису покренути до 1. јула 2020. године, односно до почетка примене новог Закона.

Уколико се поступак јавне набавке, који је покренут у складу са одредбама старог Закона о јавним набавкама, оконча обуставом поступка након 1. јула 2020. године, наручилац може да измени план јавних набавки, у складу са чланом 88. новог Закона о јавним набавкама, ако и даље има потребу за предметном јавном набавком.

План јавних набавки, сходно члану 88. Закона о јавним набавкама, садржи јавне набавке. Начин планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, наручилац регулише интерним актом, прописаним чланом 49. став 2. Закона. Наведеним интерним актом, наручилац може да предвиди обавезу сачињавања плана набавки на које се закон не примењује, а који се не објављује на Порталу јавних набавки.

Наручилац у План јавних набавки, може унети набавке на које се закон не примењује из чл. 11-21. Закона и члана 27. Закона, само уколико планира да и за наведене набавке спроводе поступак јавне набавке предвиђен Законом о јавним набавкама.

Увидом у објављене Планове јавних набавки уочено је да су поједини наручиоци, за набавке чија је процењена вредност испод лимита прописаних чланом 27. Закона, чак и само неколико хиљада динара, предвидели да се спроводе у отвореном поступку јавне набавке.

Указујемо да ће ови наручиоци, уколико не измене објављени План јавних набавки, и за ове набавке спроводити поступак јавне набавке у потпуности на начин прописан Законом о јавним набавкама.

Важно!

Секторски наручилац из члана 4. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19), тачније, јавни наручилац који обавља секторску делатност, региструје се као секторски наручилац.

Поред навођења осталих података у поступку регистрације на Порталу јавних набавки, секторски наручилац, означава и поље „јавни наручилац који обавља секторску делатност“.

Приликом спровођења поступка јавне набавке, секторски наручилац, у делу „врста наручиоца“ означава и да ли конкретни поступак јавне набавке спроводи као јавни или као секторски наручилац.

Добродошли на нови Портал јавних набавки!

Портал јавних набавки је развијен за потребе примене новог Закона о јавним набавкама.

За почетак примене новог Закона коришћењем Портала, предлажемо да прочитате:

Информације о изменама Портала

16.07.2020. у периоду од 22:00 - 23:00 ће Портал бити делимично или у потпуности недоступан због инсталације нове верзије 1.1

06.07.2020. у периоду од 21:00 - 22:00 ће Портал бити делимично или у потпуности недоступан због надоградњи мрежне инфраструктуре.

Видео упутства

This Portal was created with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Public Procurement Office and the consortium led by GIZ International Services and may in no way be taken to reflect the views of the European Union. EU Support for further improvement of Public Procurement system in Serbia.
Овај Портал начињен је уз финансијску помоћ Европске уније. За његову садржину искључиво су одговорни Управа за јавне набавке и конзорцијум предвођен ГИЗ Интернатионал Сервицес и та садржина нипошто не изражава званичне ставове Европске уније. ЕУ подршка даљем унапређивању система јавних набавки у Србији.
Uprava za javne nabavke EU